Училищен психолог

Гимназия Златарски разполага и с училищен психолог. Неговата роля в училището е – проучване и подпомагане на психическото развитие на учениците, проучване на нагласите за професионален избор, диагностика на затрудненията в личностната и поведенческата сфера на общуване; посредничество при решаване на конфликти; консултативна работа с родители, ученици и учители по проблеми от личен, семеен и училищен характер; превантивна дейност по отношение на проблеми, свързани с рисковете за здравето на учениците, превенция на зависимости; индивидуално консултиране на ученици  по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие.