IB диплома и IB предмети

Избор между високо и стандартно ниво
При избор на IB предмети следва да се вземат предвид визията за бъдещо университетско образование (в кои държави и в кои университети) и специалност (или кръг специалности), силните страни и интереси на ученика, както и препоръките на учителите. Изборът се заявява във формуляр за кандидатстване при предварителното записване в Дипломната програма.

Предлагани IB предмети
За да решат кои три предмета ще изучават на високо и кои три на стандартно ниво, учениците трябва да вземат под внимание своите силни страни и академични интереси. Плановете за бъдещо образование могат да бъдат определящи, тъй като някои университетски специалности имат изисквания за нивото на IB предметите. Окончателният избор на нивата на изучаваните предмети може да бъде направен до м. ноември на 11 клас, каквато е и практиката в повечето IB училища. Така се осигурява достатъчно време за оформяне на решението след събиране на информация за университетски специалности и подробно запознаване с разликите между двете нива. Изборът ще бъде направен с активните препоръки на учителите по съответните предмети.

Нашата IB програма предлага следните предмети:
I група: Език А /Language A/ – български език, английски език
II група: Език B/Language B, ab initio/ – английски език, немски език, испански език
III група: Личност и Общество /Individuals and Societies / –  история, икономика, информационни технологии
IV група: Науки /Sciences/ – биология, физика, химия
V група: Математика /Mathematics/ – математика
VI група: Втори чужд език – немски език или испански език

Придобиването на Диплома на IB изисква успешно положени изпити по шестте избрани предмета от определените области, минимум 24 точки от общо 45, и успешно покриване на трите допълнителни и задължителни курса – ТОК, CAS и Extended Essay.

Ръководство на Дипломната програма
Всеки ученик се напътства и ръководи от координатор на Дипломната програма, CAS ръководител, учителите по съответните предмети и ръководител на дипломната работа. Целият екип на Дипломната програма наблюдава работата на учениците като има за цел да:

  • следи за напредъка на отделния ученик
  • помага в координацията на изпитите и асистира за спазване на определените срокове
  • информира IB координатора за сериозни нерешени проблеми
  • установява отношения с ученика на основата на взаимно доверие и уважение

Изисквания към IB учениците
Преди записване в Дипломната програма учениците приемат правилника на IBO. Успешното участие на учениците в Дипломната програма изисква ефективно разпределение на времето и спазване на сроковете за изпълнение на задачите. IB учениците следва да поддържат редовна връзка с учителите си. Учебната година започва в началото на септември с т. нар. “IB Retreat” – двудневна среща между IB ученици и учители, на която кандидатите получават подробна информация за различните IB предмети и график, съдържащ дейностите и сроковете за предаване на писмените задания.

IB предметите
Group 1
IB Language A1
Български език и литература
По своята същност курсът представлява изучаване на литературното творчеството на ключови български и чуждестранни автори, като обучението се провежда на български език. Курсът е насочен към развиването на способности за ясно изразяване на идеи, точно излагане на аргументи и разбиране на литературното слово. Високите изисквания към запознаване с авторови текстове, задълбоченият фокус върху писането на литературно есе и академичен коментар на текст се стремят да развият у учениците усещане за начина, по който един автор изобщо създава своята литературна творба и предава конкретните си послания към читателя.

Group 2
IB Language A2
English
Английски език
Обучението по IB Language A2 е уникално за дипломната програма на Международния бакалауреат. Курсът е предназначен за ученици с висока степен на владеене на съответния чужд език, като основният фокус попада върху изучаването на чуждоезични литературни текстове. Целта по този начин е непосредственото създаване на чувство за богатството и изразните възможности на езика у учениците. Така е възможно достигането на едно високо ниво на компетентност по съответния чужд език най-вече в неговата култура на изразяване.

IB Language B
Английски, Немски, Испански
Курсът е предназначен за ученици с опит между 3 и 5 години в изучаването на съответния чужд език. За разлика от програмата по IB Language A2, където акцентът попада върху върху работа с литературен материал, тук програмата е фокусирана върху развиването на широки писмени и устни комуникативни умения съобразно пряката нужда от общуване и адаптиране в чуждоезикова среда. За периода от две години учениците развиват разностранни способности: критическо разбиране на широк кръг от текстове, участие в дискусии и дебати, излагане и защита на позиция.

IB Language ab initio
Немски/Испански
Това е стандартно ниво на обучение по чужд език, по който учениците имат малко или никакви предварителни познания. Основна задача на курса е да подготви учениците да използват втория език за широк кръг от цели с помощта на автентични чуждоезикови материали и максимална степен на контакт с чуждоезиковата среда. Очаква се учениците да придобият умения за водене на разговор на ежедневна тематика, четене на кратки текстови пасажи на определени теми, както и да разпознават основни знакови съобщения от типа на разписания, реклами и т.н. Също така, учениците придобиват способност да извличат специфична информация от текстове от типа на прости брошури, ръководства за употреба, писма и т.н., и да изпълняват прости писмени задачи (съобщения, пощенски картички, писма, указания, кратки съчинения). Учениците добиват и усещане за съответната чуждестранна култура.

Group 3
IB History
История
Курсът покрива световна история на XX век и европейска история, като учебното съдържание е организирано тематично, например: причините, ходът и резултатите от войните, възходът и управлението на еднопартийните държави, отношенията между Изтока и Запада след 1945 година. Всички кандидати от курса по история на IB представят задълбочено разработена курсова работа за първата година (това се отнася както за високо, така и за стандартно ниво). Някои от основните цели на курса са: общо въведение в естеството на историята като научна дисциплина, представяне на естеството и разнообразието на историческите извори и методи, развиване на усещането за множество възможни интерпретации на отминалите периоди чрез запознаване с различни такива интерпретации, развиване на усещане както за континуитета, така и за промяна по отношение на отминалите периоди, създаване на задълбочен интерес към изучаването на историята изобщо.

IB Economics
Икономика
Курсът покрива микро- и макроикономическа теория и е организиран така, че да запознае учениците с проблемите за разпределяне на ресурси, бизнес икономика, анализ на националния доход, международна търговия, икономически растеж и развитие. За периода от две години учениците следва да развият способност (1) за обективна оценка на икономически теории, понятия, ситуации и данни, така че (2) да прилагат средствата на икономическия анализ към минали и настоящи ситуации с постигане на ясно обяснение на състоянието. В течение на двете години учениците разработват есета по теми на икономически статии по техен избор, които се събират в отделно портфолио, на което е базиран вътрешният компонент в тяхното оценяване.

Group 4
IB Physics
Физика
Интензивен курс по обща физика. На стандартно ниво историческото развитие и социалните ефекти на науката получават по-силен акцент. Основният материал, който се покрива на стандартно ниво, съвпада с този на високо ниво, но в по-малка степен на детайлизираност. Основните теми включват измерване, механика, термална физика, вълни, електричество и магнетизъм, атомна и ядрена физика. Учениците на високо ниво изучават два допълнителни компонента по избор между следните опции: история на физиката, астрофизика, относителност и оптика. Учениците на стандартно ниво изучават само един елемент по избор между следните теми: механика, атомна и ядрена физика, енергия. Курсовете и на двете нива са организирани лабораторно. На стандартно ниво учениците следва да преминат 30 часа лабораторни упражнения, а на високо – 50 часа. Освен това, учениците трябва да работят по колективен научен проект, включващ всички IB ученици.

IB Biology
Биология
Курсът по биология покрива следните теми: клетъчна биология, биохимия, генетика, екология, физиология на човека, двигателна, отделителна и нервна система на човека, ботаника, еволюция и екология. На високо ниво учениците покриват темите задълбочено в рамките на 240 часа, а на стандартно – в рамките на 180. И на двете нива курсът включва висок дял лабораторни упражнения – 45 за стандартно ниво и 60 за високо. Предвижда се също така съвместна работа на учениците по колективен научен проект.

IB Chemistry
Химия
На стандартно ниво предметът може да бъде завършен успешно, дори ученикът да не е изучавал химия. Курсът по химия е организиран по теми – учениците на стандартно ниво (150 часа) трябва да изучават 11 теми, а учениците на високо ниво (240 часа) трябва да изследват 9 от тези теми по-задълбочено. И в стандартното, и във високото ниво се избират 2 от 7 варианта за допълнителни теми. Химията в Международна гимназия Златарски дава възможност на учениците да придобият научни знания и да ги подготви отлично за евентуално следване по медицина, биомедицина и т.н.

Group 5
IB Math Methods
IB математически методи (математика на стандартно ниво)
IB математически методи представлява курс по математика на стандартно ниво, който цели да развие стабилна основа от ключови математически умения, така че да бъде улеснено по-нататъшното изучаване на математика и математически предмети. Програмата включва алгебра и аналитична геометрия, тригонометрия, функции, диференциране и интегриране, вектори и матрици, статистика и вероятност. Като компонент на вътрешно оценяване, за периода от две години учениците следва да разработят и съберат в отделно портфолио определен брой изследователски задачи.

IB Mathematics
IB математика на високо ниво
Курсът е предназначен за ученици с широк опит в изучаването на математика и притежаващи широк кръг от технически и аналитични умения. В допълнение към темите от математически методи, тук са включени също абстрактна алгебра и диференциално и интегрално смятане. Учениците на високо ниво също следва да попълнят портфолио с отделни изследователски задачи за периода на двете години.

Задължителни курсове към Дипломната програма
Theory of Knowledge
Теория на познанието (TOK)
Теория на познанието е дискусионен курс в рамките на 130 учебни часа. В него се разглеждат природата, целите, силните страни и ограниченията на различните системи на познанието, пречупени през специфичните методи на различни науки. Оценяването се базира на есе в обем до 2500 думи по предварително зададени от IBO теми, както и на презентация във връзка с проблематиката на курса по свободно избрана от учника тема.

CAS
Творчество, активност, социални дейности (CAS)
Целта на CAS е изграждането на цялостна личност с активна гражданска позиция. Трите основни елемента са: творчество – занимания с различните видове изкуства, обвързани често в общи проекти със соцалните дейности; активност – участие в индивидуални и колективни спортни занимания, експедиции по национални и международни проекти; социални дейности – системно и активно включване на учениците в проекти, насочени към решаване на проблеми на местните общности или на определени групи от обществото. Програмата ангажира учениците минимум 150 часа в двугодишния курс на обучение.

Extended Essay
Дипломна работа
Дипломната работа е съществен компонент на Дипломната програма. Тя представлява самостоятелна изследователска работа по тема, позволяваща разглеждане в дълбочина на даден проблем. Всеки кандидат прави дипломната си работа под ръководството на научен ръководител. Основното ударение попада върху самостоятелността на изследването, начина на представяне на идеите и цялостната организация на писмената работа. Кандидатът избира предмета и темата според интересите си от предоставен списък. Дипломната работа е в обем от около 4000 думи и се оценява според специфичните за всеки предмет критерии на организацията на международния бакалауреат.