Организация

 

Учебен график Обучението в Гимназия Златарски е полудневно. Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват в 14:10 часа. Два пъти седмично от 14.15 до 15.00 часа се провеждат допълнителни занимания по изкуства и допълнителни занимания по спорт. Учебната година е разделена на четири четвъртини, всяка от които завършва с оценки по всички предмети. Оценката се формира от устни изпитвания, писмени изпитвания, домашни работи, самостоятелна работа, работа в час и класна работа. Училището осигурява консултации на нуждаещите се ученици. Ваканциите следват графика на МОН.

Взаимоотношения с родителите Сътрудничеството между родители и учители, грижата за индивидуалното развитие на всеки ученик, спокойната и ведра атмосфера в училищната общност спомагат за ефективната работа на гимназията. Училището изготвя периодично академични справки за работата на ученика. Всеки учебен срок се провеждат две родителски срещи. В края на учебната година родителите получават подробна информация за развитието на ученика по предмети, съпоставено с постиженията му от предишните години. Гимназията установява незабавен контакт с родителите в случай на отсъствие на ученика от учебни занятия. Родителите са гости и участници във всички културни прояви на училището, сътрудничат при провеждане на училищната политика.

Охрана и застраховки На учениците се осигурява задължителна застраховка “Злополука”. Сградата и районът на училището се охраняват.

Медицинско обслужване Здравното състояние на учениците е под наблюдението на обслужващ училището педиатър. Под ръководството на училищния лекар целогодишно действат програмите по здравно образование. Учениците имат възможност да се съветват ежедневно и с училищния психолог, като особен акцент се поставя върху темите “Здравословен начин на живот”, “Сексуална култура”, “Наркомании”, “Спин”.

Транспорт Училището осигурява транспорт за учениците до училището и обратно, и до местата за провеждане на извънучилищните дейности. Микробусите следват маршрути, съобразени с местоживеенето на учениците.