Прием след 10. клас: IB

Прием в 11. International Baccalaureate Diploma клас в Международно училище Златарски

Международно училище Златарски приема заявления за 11. клас за септември 2024. Училището е първото IB училище в България и през 2003г. е оторизирано от International Baccalaureate Organisation за обучение по водещата международна програма IB Diploma Programme за ученици на възраст 17-18 години.

Условия за прием в International Baccalaureate Diploma в Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” 
– Успех от първи срок на 10 клас – над 5,00
– Полагане на приемен изпит
– Представяне на мотивационно писмо на английски език
– Одобрение на приемната комисия (съгласно приемните критерии* и след отчитане на резултатите и провеждане на индивидуални срещи с кандидатите)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2024/2025
Регистрация за приемен изпитРегистрацията е онлайн
Дни на отворените врати25 януари (четвъртък): 15:00 - 17:00
29 февруари (четвъртък): 15:00 - 17:00
28 март (четвъртък): 15:00 - 17:00
Прием: изпитна датаПриемен изпит: 30 март (събота), 10:00-12:00
Обявяване на резултатите: до 15 април, 14:00
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Прием: 15 - 30 април
Прием: изпитна датаПриемен изпит: 25 април (четвъртък), 14:30-16:30
Обявяване на резултатите: до 10 май, 14:00
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Прием: 10 - 22 май
Списък на чакащитеЗаявления се приемат до 15 юли: кандидатите ще бъдат поканени при освободени места
Прием на международни ученициПо индивидуален график
Входно ниво по английски език за приети в 8. клас ученици6 юни (четвъртък), 15:00-16:30

Регистрация за изпит: онлайн
Кандидатите се регистрират в училището с попълване на формуляр за явяване на приемен изпит с подпис на ученика и родителя, като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките от първи срок. При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали.

Дни на отворените врати: 
Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Гимназия Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в IGCSE и IB Diploma Programme, извънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети и да разгледат учебниците и учебните помагала, които ще използват в Гимназия Златарски.

Приемен изпит: 
Приемният изпит е с продължителност 4 часа и съдържа следните компоненти:

  • английски език – базиран на Cambridge Advanced
  • математика – задачи върху материала от 9 и 10 клас
  • български език и литература – коментар на непознат текст

Обявяване на резултатите: 
Балът се образува от сбора на оценките от трите изпитни компонента + средния успех от първи срок. Кандидатите могат да получат статус “approved “ (одобрен), “approved under condition” (условно одобрен), ”not approved” (неодобрен).

Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Училището провежда индивидуални срещи с кандидатите за IB ученици и техните родители. Целта е да се консултира изборът на предмети и нива и да се установи мотивацията на кандидата. Кандидатът за IB следва да приема и споделя ценностите, изразени в мисията и философията на IB; да познава и приема регулациите на Гимназия Златарски; да познава и да се стреми към изграждане на качества, описани в IB learner profile. Графикът на срещите предварително се съгласува със секретаря на училището.

Предварително записване
Приетите ученици запазват мястото си, като подават апликационна форма, подписана и от родителите им, и заплащат такса предварително записване. Учениците трябва да изброят желаните от тях предмети и да ги подредят според предпочитанията си. Училището си запазва правото да пренасочи ученик към друг предмет от същата група при запълване на местата за избрания предмет.

Записване:
Записването за Дипломната програма на International Baccalaureate се извършва с подписване на Договор за обучение, Анекс към него, платена такса първа вноска и след запознаване с IB regulations и Регулациите на Гимназия Златарски.

NB!

  • Приемни критерии – обща успеваемост, резултатност от изпитите, мотивация, дисциплина и принос към училищната общност.
  • Препоръчително е стриктното спазване на приемната процедура. Незаетите места се предлагат на други кандидати. Извън приемния график училището не се ангажира с размера на обявената годишна такса.
  • Размерът на таксите се определя с решение на Управителния съвет и може да бъде актуализиран в зависимост от очакваните разходи на училището.

Преместване от друго IB училище:
Ученици, които учат по Дипломната програма в IB училища по света, могат да продължат обучението си в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски” при наличие на свободни места в IB паралелките. Такива ученици трябва да се свържат с гимназията за уточняване на предлаганите учебни предмети в съответните групи.

За да се включите в процедурата по прием в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”, попълнете регистрационната форма онлайн. При освобождаване на място в училището, ще бъдете уведомени.

Регистрация: Международно училище Златарски

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност