Прием след 10. клас: IB

Условия за прием в International Baccalaureate Diploma в Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” 
– Успех от първи срок на 10 клас – над 5,00
– Полагане на приемен изпит
– Представяне на мотивационно писмо на английски език
– Одобрение на приемната комисия (съгласно приемните критерии* и след отчитане на резултатите и провеждане на индивидуални срещи с кандидатите)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2020/2021
Регистрация за приемен изпитвторник и четвъртък: 14:00 - 16:30ч.
Дни на отворените врати30 януари (четвъртък): 16:00
27 февруари (четвъртък): 16:00
26 март (четвъртък): 16:00
Подготовка за приемен изпит (консултации)30 януари (четвъртък) от 14:30
27 февруари (четвъртък) от 14:30
26 март (четвъртък) от 14:30
Ранен прием
5-7 клас
Приемен изпит: 4 февруари (вторник), 14:30
Обявяване на резултатите: до 12 февруари, 14:30
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Записване: 13 - 29 февруари
Прием: I изпитна датаПриемен изпит: 07 март (събота), 9:00-11:30
Обявяване на резултатите: до 14 март, 14:30
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Записване: 16 – 30 март
Прием: II изпитна датаПриемен изпит: 4 април (събота), 9:00-11:30
Обявяване на резултатите: до 11 април, 14:30
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Записване: 13 - 30 април

Регистрация за изпит: всеки вторник и четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
Кандидатите се регистрират в училището с попълване на формуляр за явяване на приемен изпит с подпис на ученика и родителя, като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките от първи срок. При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали.

Дни на отворените врати: 
Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Гимназия Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в IGCSE и IB Diploma Programme, извънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети и да разгледат учебниците и учебните помагала, които ще използват в Гимназия Златарски.

Приемен изпит: 
Приемният изпит е с продължителност 4 часа и съдържа следните компоненти:

  • английски език – базиран на Cambridge Advanced
  • математика – задачи върху материала от 9 и 10 клас
  • български език и литература – коментар на непознат текст

Обявяване на резултатите: 
Балът се образува от сбора на оценките от трите изпитни компонента + средния успех от първи срок. Кандидатите могат да получат статус “approved “ (одобрен), “approved under condition” (условно одобрен), ”not approved” (неодобрен).

Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Училището провежда индивидуални срещи с кандидатите за IB ученици и техните родители. Целта е да се консултира изборът на предмети и нива и да се установи мотивацията на кандидата. Кандидатът за IB следва да приема и споделя ценностите, изразени в мисията и философията на IB; да познава и приема регулациите на Гимназия Златарски; да познава и да се стреми към изграждане на качества, описани в IB learner profile. Графикът на срещите предварително се съгласува със секретаря на училището.

Предварително записване
Приетите ученици запазват мястото си, като подават апликационна форма, подписана и от родителите им, и заплащат такса предварително записване. Учениците трябва да изброят желаните от тях предмети и да ги подредят според предпочитанията си. Училището си запазва правото да пренасочи ученик към друг предмет от същата група при запълване на местата за избрания предмет.

Записване:
Записването за Дипломната програма на International Baccalaureate се извършва с подписване на Договор за обучение, Анекс към него, платена такса първа вноска и след запознаване с IB regulations и Регулациите на Гимназия Златарски.

NB!

  • Приемни критерии – обща успеваемост, резултатност от изпитите, мотивация, дисциплина и принос към училищната общност.
  • Препоръчително е стриктното спазване на приемната процедура. Незаетите места се предлагат на други кандидати. Извън приемния график училището не се ангажира с размера на обявената годишна такса.
  • Размерът на таксите се определя с решение на Управителния съвет и може да бъде актуализиран в зависимост от очакваните разходи на училището.

Преместване от друго IB училище:
Ученици, които учат по Дипломната програма в IB училища по света, могат да продължат обучението си в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски” при наличие на свободни места в IB паралелките. Такива ученици трябва да се свържат с гимназията за уточняване на предлаганите учебни предмети в съответните групи.

За да се включите в процедурата по прием в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”, попълнете регистрационната форма онлайн. При освобождаване на място в училището, ще бъдете уведомени.

Регистрация: Международно училище Златарски

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност