Обучение

ОБУЧЕНИЕТО В МЕЖДУНАРОДНА ГИМНАЗИЯ ЗЛАТАРСКИ

Гимназия Златарски е международна английска езикова гимназия. Обучението в училището е организирано в три степени: първа степен 5-7 клас, втора степен 8-10 клас и трета степен 11-12 клас. Обучението в 8,9 и 10 клас покрива общообразователния минимум за средно образование. В 11-12 клас учебният процес е организиран с целенасочена подготовка за университетско образование. Учебният план на гимназията е одобрен от МОН, International Baccalaureate Organisation (IBO) и Cambridge Assessment: International Education).

Училището е единствено по рода си в България, защото интегрира българската образователна система с международната програма на International Baccalaureate и британската система за гимназиално образование – IGCSE и A Levels. Училището обучава учениците си по международните образователни програми, интегрирани в единен курс на обучение на английска езикова гимназия – британските Cambridge Secondary (5-8 клас), IGCSE (9 и 10 клас), International Baccalaureate/A Levels (11 и 12 клас). Завършилите получават две дипломи: българска за средно образование и международни – IB или A Levels.

8 клас: Учениците в 8 клас изучават английски език 18 часа седмично (нива Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate). Използват се и Language practice materials (Elementary, Intermediate, First Certificate, Advanced). При постъпване в гимназията учениците полагат входен тест по английски език, а учебната година завършва с писмен изпит по езика. Обучението по втори чужд език започва още в 8 клас. Учениците изучават следните предмети: английски език, български език и литература, втори чужд език: (немски/испански), математика, информационни технологии, изобразително изкуство, музика и спорт. Освен интензивната подготовка по английски език, учениците на Гимназия Златарски в 8 клас в програмата Pre-IGCSE преминават и обучение по предметите на английски език: Science, Social Science and Mathematical Studies. Pre-IGCSE програмата в Златарски е чудесна възможност за ученици, които вече са изучавали английски език. Програмата включва и обучение от native speakers. Интегрираната британска програма е отлична подготовка за обучението IGCSE (9 и 10 клас).

9 и 10 клас: Учениците от 9 и 10 клас изучават английски език 6 часа седмично по системата Gold First Certificate и Gold Advanced, както и учебници на Кеймбридж. Учениците изучават следните предмети: английски език, български език и литература, втори чужд език (немски/испански), латински език, математика, информационни технологии, история, география, биология, химия, физика, психология и логика, етика и право, изобразително изкуство, музика и спорт. Учениците в 9 и 10 клас се обучават и по интегрираната британска IGCSE програма, която е отлична подготовка за International Baccalaureate или A Levels в 11 и 12 клас. Учениците на Гимназия Златарски в 9 и 10 клас преминават и обучение на английски език по предметите : English, Mathematics, History, Biology и Physics. В края на 10 клас учениците могат да държат международните IGCSE изпити.

11 и 12 клас: Обучението в 11 и 12 клас цели фокусирана подготовка за университетско образование по избрани профилиращи предмети. Успешното завършване на Гимназия Златарски е доказателство за силната ангажираност и мотивация за учене, за развити модерни академични умения, както и личностни качества. На учениците в 11 и 12 клас училището предлага три варианта на обучение. Освен българската диплома, учениците могат да получат и международните International Baccalaureate или A Levels дипломи. Учениците имат свободата да избират изучаваните предмети. Учениците на Гимназия Златарски в 11 и 12 клас в програмата IB изучават 6 от следните предмети: български език, английски език, история, икономика, физика, химия, биология, математика, немски език, испански език. Три от предметите се изучават на високо ниво, а останалите на стандартно ниво. Академичната програма се допълва от Дипломна работа, интердисциплинарния курс „Теория на познанието” (ТОК) и „Творчество, активност, социални дейности” (CAS). В края на 12 клас учениците държат изпитите на Международния Бакалауреат.

Акценти
– Целенасоченa подготовка за университетско образование чрез IB Diploma Programme и/или профилирано езиково обучение
– Дипломна работа и полагане на изпити по IB Diploma Programme
– Задълбочена подготовка за полагане на българска матура
– Срещи с представители на различни световни университети
– Кандидатстудентски консултации