Придобиване на IB диплома

Придобиването на Диплома на IB изисква успешно положени изпити по шестте избрани предмета от определените области, минимум 24 точки от общо 45, и успешно покриване на трите допълнителни и задължителни курса – ТОК, CAS и Extended Essay.

Ръководство на Дипломната програма

Всеки ученик се напътства и ръководи от координатор на Дипломната програма, CAS ръководител, учителите по съответните предмети и ръководител на дипломната работа. Целият екип на Дипломната програма наблюдава работата на учениците като има за цел да:

  • следи за напредъка на отделния ученик
  • помага в координацията на изпитите и асистира за спазване на определените срокове
  • информира IB координатора за сериозни нерешени проблеми
  • установява отношения с ученика на основата на взаимно доверие и уважение

Изисквания към IB учениците

Преди записване в Дипломната програма учениците приемат правилника на IBO. Успешното участие на учениците в Дипломната програма изисква ефективно разпределение на времето и спазване на сроковете за изпълнение на задачите. IB учениците следва да поддържат редовна връзка с учителите си. Учебната година започва в началото на септември с т. нар. “IB Retreat” – двудневна среща между IB ученици и учители, на която кандидатите получават подробна информация за различните IB предмети и график, съдържащ дейностите и сроковете за предаване на писмените задания.