2015/2016АкадемичниНовини

Новини от часовете по английски език в 8 клас

Интегрираният pre-IGCSE курс на обучение в 8. клас включва интензивна езикова подготовка в много области на познанието. Досега сa изучени раздели, посветени на география, биология, музика. Интересен елемент от обучението са устните презентации по самостоятелни проекти, подготвени от учениците.Част от презентираните вече теми са: „Geographical features of the Earth“, „Endangered species“, „Great composers of 18th and 19th centuries“.

Полезно: Неразделна част от обучението в часовете по английски език, водени от С. Зорова, са методи за по-добра организация на информацията и подпомагане процеса на запаметяване. За целта учениците се запознават и се научават да използват MindMaps® (Мисловни карти), които са много полезни да се обхване информацията от различни източници и с различна степен на детайлизация и да се види цялостната „картина“. Това помага на осмислянето и запаметяването на големи количества информация.