2014/2015Новини

Международно училище Златарски участва в световното изследване PISA 2015

Международна гимназия „Проф.д-р В. Златарски“ е включена в основното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2015, което ще се проведе между 20-25 април с ученици от 9 и 10 клас. PISA е едно от най-престижните международни сравнителни оценявания на учениците. В настоящия етап участват 76 държави от цял свят. Програмата се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Традиционно оценяването обхваща 3 познавателни области: четене, математика и природни науки. Учениците на Гимназия Златарски ще участват в компютърно базиран тест, който съдържа задачи за четене с разбиране, математика, природни науки и решаване на проблеми в екип.

На изследването PISA 2009 резултатите на учениците на Международно училище Златарски бяха сред най-високите за страната. Средният резултат на учениците от Гимназия Златарски, участвали в ПИЗА 2009, е 502 точки. Този резултат е по-висок от средния резултат на българските ученици (429 точки) със 73 точки и по-висок от средния резултат за държавите от ОИСР (493 точки) с 9 точки. Прочетете поздравителното писмо тук: PISA 2009

Какво е PISA?
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави. Програмата се осъществява съвместно от ОИСР и от държави, които не членуват в организацията. Началото е поставено през 2000 г., когато е осъществен първият етап на проекта – PISA 2000. В него се включват 43 държави. PISA се провежда през периоди от три години: през 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 и 2015 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо. Повече от 1 милион 15-годишни ученици от цял свят са се включили в програмата до днес.

[vsw id=”q1I9tuScLUA” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

С какво PISA се различава от другите международни сравнителни оценявания?
PISA не е единственото международно сравнително изследване на постиженията на учениците. Но за разлика от останалите подобни проучвания, PISA не е пряко свързана с изискванията на националните учебни програми, което я прави приложима и достъпна за повече държави. PISA измерва постиженията на учениците в контекста на образователните цели, дефинирани от обществото. В PISA 2012 за пръв път, наред с традиционното тестиране (на хартиен носител), е въведено електронно-базирано оценяване, при което тестовете са разработени и се администрират в електронен формат.

Защо се провежда PISA?
-за да определи доколко 15-годишните ученици, които са в края на задължителното си обучение, са подготвени за съвременното общество на познанието;
-за да оцени функционалната грамотност на 15-годишните ученици в областта на четенето, математиката и природните науки.

Какво оценява PISA?
PISA е ориентирана към бъдещето, към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации.
PISA измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.

Защо е важно България да участва в PISA?
PISA събира и обработва информация по значими за образователната политика въпроси, а именно: Какви са постиженията на българските ученици в сравнение с учениците от други държави? Доколко реалните резултати отговарят на обществените очаквания към образователната политика в България? Доколко образованието в България подготвя българските ученици за пълноценно участие в обществения живот?

PISA в България …
Около 4 000 български 15-годишни ученици участваха в заключителната фаза на първия етап на програмата PISA 2000 през 2002 г. (PISA+).Основната оценявана област беше грамотността по четене, определяна като способността да се разбира, използва и осмисля писмен текст за постигане на определени цели, за задълбочаване на познанията и за активно участие в обществения живот.

В третия етап на програмата PISA 2006 се включиха 4 600 ученици от 182 училища в цялата страна. В тестовите книжки преобладаваха въпросите по природни науки (биология, химия, физика и природна география). Резултатите от участието на България в PISA 2006 бяха оповестени на 04.12.2007 г. едновременно с представянето на международния доклад на ОИСР.

Приключи участието на България в четвъртия етап на програмата PISA 2009. Основното изследване се проведе през април-май 2009 г. В него участваха около 4700 ученици, родени през 1993 г., от 180 училища в цялата страна. Подобно на PISA+ основната оценявана област беше грамотността по четене. Резултатите на българските ученици бяха обявени на 7 декември 2010 г.

Приключва петият етап на програмата – PISA 2012. Основната оценявана област е математическата грамотност на учениците. За пръв път в България се проведе електронно-базирано оценяване, което измерва уменията на учениците да решават проблеми. Основното изследване на PISA 2012 се проведе през април-май 2012 г. Резултатите бяха оповестени на 3.11.2013 г. Националния доклад “Предизвикателства пред училищното образование.

Започна подготовката на настоящия етап на изследването – PISA 2015. Оценяването ще се проведе изцяло в електронен формат. Основният акцент ще бъде поставен върху грамотността на учениците по природни науки. Предвиден е отделен модул с тестови задачи, предназначени за измерване на уменията на учениците за екипна работа при решаване на проблеми.

Източник: Organisation for Economics Cooperation and Development 

Българското участие в PISA се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.