IB news

Учениците ни от 11 и 12 клас изучават Теория на познанието: Този уникален предмет

Изучаването на езици, математика, биология или икономика е важно, но изучаването на Теория на Познанието поставя обучението на съвсем различно ниво. Всички ученици на Международна гимназия Златарски в 11. и 12. клас изучават интердисциплинарния предмет Теория на Познанието (Theory of Knowledge/TOK) като част от програмата на Международния Бакалауреат. Предметът цели развиването на критическо мислене, абстрактна мисъл и откриване на връзки между различните сфери на знанието чрез изучаване на начините за учене и разглеждане на теми, свързани с междукултурните взаимоотношения, връзките между различните науки, интуицията, религията и много други.

В профила на IB ученика се посочват 10 атрибута, които учениците развиват по време на обучението си по Дипломната програма на Международния Бакалауреат. Теория на познанието, курс по критическо мислене, насърчава учениците да разсъждават по конкретни теми и знания, които срещат в шестте си IB предмета.

Учениците се изправят пред интелектуалното предизвикателство да задават и да отговарят на въпросите, “какво е знаеш нещо?” или “как да съм сигурен, че зная?” Когато твърдим, че знаем нещо, имаме предвид, че имаме някакво допълнително доказателство освен нашето лично убеждение.

Учениците биват оценявани чрез есе и презентация, които се изпращат в чужбина и оценяват от IB екзаминатори. В есето и презентацията учениците идентифицират и след това анализират отговорите на въпросите на познанието. Например, “До каква степен точните науки и историята използват надежден метод за придобиване на знания? Или “До каква степен могат моделите и картите да представят истината в две области на познанието?” За презентациите си учениците създават свой собствен въпрос по тема от реалния живот. За есето учениците избират една от няколко предварително зададени от IB теми.

Акцентът в двете оценявани задачи е върху анализа на въпросите на познанието, а не върху описанието. Учениците могат да анализират начините на познание чрез т.нар. инструменти на познанието (причина, емоция, език, възприятие, памет, интуиция, вяра, въображение). Това позволява на учениците да сравняват две или повече области на познанието. Например хуманитарните и точните науки могат да бъдат сравнявани по отношение на 1) обхвата и приложенията, 2) ключовите понятия, 3) методологията, 4) историческото развитие, 5) връзките с личните знания.

В предмета TOK учениците на Международното училище Златарски пишат едни от най-интересните и интригуващи есета.